The Netherlands

Most of the Policy Oriented Research Projects in the Netherlands are in Dutch.

The Policy Oriented Research Projects offer MA students the possibility to develop their research project in close collaboration with organizations. The collaboration is useful to both parties: The organisations engage in (development) initiatives which may gain from outcomes of anthropological research.

Carrying out this research will provide you as MA student with professional experience in the field. It advances your professional skills in training your ability to embed your research in a professional context. You can learn how to define a topic and the use of outcomes in conversations with professionals working on tangible social problems. In this way the research is more applied and useful.


CultuurSchakel, Den Haag

CultuurSchakel is het onafhankelijke kenniscentrum en de culturele bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag. CultuurSchakel informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt, stimuleert en promoot op de gebieden van cultuuronderwijs op scholen en actieve amateurkunstbeoefening in Den Haag. CultuurSchakel is in 2013 ontstaan vanuit het Deltaplan Cultuureducatie Den Haag en het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (Haagse Nieuwe)en vervult haar taken in opdracht van de gemeente Den Haag.

Onderzoeksvragen:

1) De Haagse Schilderswijk is veel in het nieuws geweest en niet altijd positief. CultuurSchakel zou graag inzichtelijk willen krijgen wat de talenten van de bewoners van de Schilderswijk zijn en wat zijn hun culturele behoeften? Kan CultuurSchakel hierin een adviserende en ondersteunende taak vervullen?

De grootste bevolkingsgroepen in de Schilderswijk zijn veelal Turken, Marokkanen en Hindoestanen. Deze Schilderswijkers zijn voor CultuurSchakel moeilijk te bereiken. Bij deze doelgroep zijn de mogelijkheden die CultuurSchakel biedt ook niet bekend. Het ontginnen van het netwerk in deze wijk en daarbij de inventarisatie van de culturele behoefte van de bewoner is van groot belang voor CultuurSchakel. De mogelijkheid van een onderzoeker die veldwerk doet en één op één gesprekken voert met bewoners, kan van grote waarde zijn voor CultuurSchakel en kan leiden tot advies op maat.

2) Naast de educatie- en de participatieafdeling kent CultuurSchakel ook een subsidieprogramma, maar het blijkt dat de organisaties die hiervan gebruik maken, helaas niet de beoogde multiculturele groepen in de stad zijn.  Dat is voor een stad als Den Haag met zoveel verschillende bevolkingsgroepen jammer genoeg niet hoe het zou moeten zijn. Toch zijn er een aantal verenigingen die wel gebruik maken van ons subsidie aanbod en cultureel programma. Voorbeelden hiervan zijn: Culture Clash 4U, stichting Pretima Ke Dewashri en de Armeense Culturele Vereniging Abovian. Waarom zijn zij grofweg de enige multiculturele organisaties die gebruik maken van de subsidies van CultuurSchakel? Hoe bewandelen zij al dan niet succesvol  de weg naar subsidie? Wat zijn de struikelblokken? CultuurSchakel zou graag in beeld brengen waarom het deze groepen wel lukt. Tevens hoopt CultuurSchakel zo inzicht te krijgen in wat zij hierin voor andere vergelijkbare groepen kan betekenen. CultuurSchakel juicht het maken van een film of een mini-documentaire van deze succesverhalen toe.

Aantal plaatsen: 2

Contactpersoon:
Bart Barendregt


Nationaal Park Duinen van Texel, Texel

Het Nationaal Park Duinen van Texel (NPDvT) zoekt studenten die door middel van enquêtes en eigen waarnemingen onderzoek doen naar de beleving van het Nationaal Park door bezoekers.

NPDvT bevat unieke natuurgebieden en vele vogelsoorten. Maar door toenemend gebruik komen de natuurwaarden onder druk. Door zonering (gebieden waar natuur centraal staat en gebieden waar recreatie is toegestaan) proberen we alle bezoekers te geven waar ze voor komen: unieke natuur, wandelpaden, fietspaden, mountainbikepad, paardenpaden, hondengebieden, etc. Regelmatig leidt dit tot spanningen tussen beheer en gebruikers en tussen gebruikers onderling. Nu willen we onderzoeken wat de problemen zijn en hoe we die op kunnen lossen.

Daartoe worden vragenlijsten opgesteld en bezoekers zoals binnen- en buitenlandse toeristen, vogelaars, sporters, hondenuitlaters, etc. geïnterviewd. Je werkt op Texel samen met NPDvT en de beheerder Staatsbosbeheer. Thema’s die aan bod komen zijn: beleving van de natuur, favoriete plekken (hotspots), frequentie van bezoek, gebruik van accommodaties en faciliteiten, kwaliteit van de paden, overlast door andere gebruikers, etc.

Je verzamelt genoeg data, schrijft een rapportage en doet aanbevelingen voor een nog beter beheer. NPDvT biedt een stagevergoeding.

Contactpersoon: n.n.b.


Movisie en Piëzo (Utrecht & Zoetermeer)

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. In samenwerking met het instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelinssociologie in Leiden bieden ze een onderzoeksstage bij zowel Movisie als Stichting Piëzo, een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.

De Piëzomethodiek is een instrument door de stichting ontworpen voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie, met als doel hun mogelijkheden om te participeren te vergroten. Inmiddels wordt al op 15 locaties in Nederland met de Piëzomethodiek gewerkt, en de implementatie op andere locaties is in voorbereiding. De Piëzomethodiek wordt ook gebruikt bij bijvoorbeeld actuele vraagstukken zoals de vluchtelingenproblematiek.

Tijdens je onderzoeksstage ga je aan de slag met:

 • het in kaart brengen van de kwaliteit van de Piëzomethodiek door op basis van bestaande informatie hierover een interventiebeschrijving te maken,

 • het verrijken en onderbouwen van de werkwijze met bestaande wetenschappelijke kennis over activering van mensen in een kwetsbare positie,

 • het onderzoeken van de uitvoering en praktijkervaringen met de interventie.

 
Welke onderzoekservaring doe je op?

 • Je draagt bij aan de oplossing van een actueel maatschappelijk vraagstuk

 • Je krijgt individuele ondersteuning, zowel van je begeleider van het Instituut CAOS van de Universiteit Leiden als vanuit Stichting Piëzo en Movisie

 • Je hebt een afwisselende werkplek bij zowel Stichting Piëzo als bij Movisie en maakt daardoor kennis met verschillende organisaties

 • Je doet praktijkervaring op met onderzoek, de ontwikkelcyclus van een interventie, toegepaste literatuurstudie, evaluatie van proces en ervaren effectiviteit, casusonderzoek

 • Je werkt aan concrete eindproducten die zowel bruikbaar zijn voor de interventie-eigenaar als voor je eigen afstuderen, namelijk een interventiebeschrijving die opgenomen wordt in de databank Effectieve sociale interventies, en een op de onderzoeksstage gebaseerde masterscriptie.

 Wat wordt er van je verwacht?

 • Je hebt affiniteit met maatschappelijke vraagstukken
 • Je beschikt over goede analytische, onderzoek-, schrijf- en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse taal
 • Je werkt zelfstandig, proactief, resultaatgericht, bent goed in tijdsplanning

 
Contactpersoon: n.n.b.


Oogfonds

The Eye Foundation (‘Oogfonds’) offers an internship for an anthropologist who will investigate why young people (don't) use protective eyewear, such as safety glasses in the period 29 December-1 January and at work, sports shades during Winter holydays and sunglasses in Spring and Summer. Does this depend on knowledge, style, group pressure or something else?

Contact: t.b.a.
Positions: 1


Gemeente Heerenveen

De afdeling wijkmanagement van de gemeente Heerenveen werkt op het snijvlak van de gemeentelijke systeemwereld en de leefwereld van bewoners. Vanuit deze positie hebben we dagelijks te maken met sociale, maatschappelijke, ruimtelijke, politieke en hele praktische vraagstukken

Onderzoek naar verschil tussen platteland- en stadbewoners

De gemeente Heerenveen bestaat uit 20 dorpen en de plaats Heerenveen. De manier van werken in en met de dorpen en de wijken verschilt sterk van elkaar. De dorpen zijn (beter) georganiseerd en bewonersorganisaties in de wijken hangen vaak als los zand aan elkaar. Waar komt dit verschil vandaan? Waarom zijn dorpsbewoners veel beter in staat om samen zaken te organiseren en waarom lukt dit haast niet in de wijken? Wat maakt de dorpsbewoners anders dan wijkbewoners?

Voor het onderzoek is het handig dat je Fries verstaat het ook spreken is een pre. Maar beheersing van de Friese taal is niet noodzakelijk.

Contactpersoon:  Prof. dr. P.J. Pels
Aantal plekken: 2


National Museum of World Cultures (NMVW)

The Tropenmuseum in Amsterdam, the Africa Museum in Berg en Dal and Museum Volkenkunde in Leiden merged in April 2014 to create the National Museum of World Cultures. Together the three museums are custodians of over 370,000 objects and almost 1,000,000 photographs drawn from across the world. Bringing together the three museums into a single institutional framework also brought together three different but overlapping institutional and collections histories (colonial, scientific, missionary). Today the three museums host permanent displays and regularly changing temporary exhibitions all exploring the diversity and complexity of humanity.

This year, the National Museum of World Cultures offers several internships:


(1) Arabic Calligraphy

The National Museum of World Cultures invites students fluent in Arabic and with a special interest in Islamic art and visual culture to work on documenting and interpreting the iconography of objects recently acquired from professor emeritus Frederick de Jong, to be supervised by dr. Pooyan Tamimi Arab. Interns should be able to read Arabic (calligraphic) inscriptions without trouble (see sample image above). Fluency in Dutch is preferred but not required. Besides getting acquainted with the museum collection, interns learn to work with TMS or The Museum System, a database system used by museums worldwide.

(2) Mining (in) the Museum

The Research Center for Material Culture is seeking an anthropology graduate student with a specific interest in materiality, colonial economies, and museum history. The intern will conduct research for and assist with activities related to the project Global Earth Matters, which is a collaboration between the Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology, Leiden University and the Research Center for Material Culture.

Global Earth Matters seeks to re-center scholarly interest in the materiality of objects, opening onto broader questions of labour and making, skills and craftsmanship, and on issues surrounding the (exploitative) economies from which these objects emerge. We want to push the conversation about museums objects beyond questions of aesthetic quality or (cultural) use, to critically explore the relationship between the materials from which these objects are made and the social world within which they are created or function.

Part of the project is a series of four seminars that brings artists, academics and curators with an expertise in materiality into interdisciplinary conversations. This project coincides with an interest in tracing the history of collecting and display in one of the former departments of the Tropenmuseum, the Trade/Economic Museum. Prior to being renamed the Tropenmuseum in 1950, the Tropenmuseum was the Colonial Museum, which began in Harlem in 1864. An important aspect of the museums history was the acquisition and study of materials of economic value in the colonies, including minerals. There remains very little study of these materials.

Tasks:

 • Collections research: the intern will identify and conduct research on objects, photography and documents in the museum collection that are related to colonial economies, mining histories, and the early politics and poetics of the Colonial Museum’s display and acquisition. The intern will focus on the mineral samples collection; photography from mining industries and villages ( such as Moengo, Suriname; Indonesia);

 • Collections Documentation: the intern will gather information to improve object records, including: updating titles, adding contextual information and authorities, and updating Geography, Culture attribution, and Creation Date whenever possible.

 • Curatorial Research: the intern will contribute to research on an upcoming exhibition on gold.

(3) Resonating Pasts

Both the Museum Volkenkunde and the Tropenmuseum hold acoustic collections, which were produced by anthropologists, linguists and musicologists, sometimes produced for the museum, in other cases given to the museum by collectors. Whereas some of the earlier acoustic collections are well known and have been digitized, this is not the case with the collection s of reel-to-reel tapes (Geluidbanden) recorded since the 1950s. The museum in Leiden holds a collection of approximately 600 reel-to-reel tapes from all over the world, which we would like to assess and possibly target for close listening.

The research project for which the intern(s) will be attached, Resonating Pasts, responds to the fact that museums but also practices of linguistic recording and listening have given scarce attention to the acoustic, semantic and narrative contents of sound archives. The striking marginalisation of the spoken and sung words of so-called native informants, which was a structural part of the projects of knowledge production, has been passed on with the conserved files, for instance as untranslated narratives and comments, and as often misidentified genres of speech and song.  On the other hand most scholarly work on the historical practices (ethnographic / linguistic / musiscological) of recording has in turn failed to critically engage with questions of the colonial archive, and, in attending merely to the practices of the Western researchers, repeated the neglect of the often untranslated spoken and sung texts of those who were recorded.

Tasks:

 • Intern(s) will conduct research on specified items of the acoustic collection of the Museum Volkenkunde which need to be re-organised and re-connected to existing visual and documentary collections and collectors. This means, for instance that all information that accompanies the tapes needs to be catalogued (tags, labeling, but also notes that in some cases come with the reels, and information available on formats). A new register has to be produced.

 • Where possible, the intern will collate information on recordists, place of recording, actual volume of acoustic collection and connection to documentation and objects in the museum and elsewhere would have to be assembled. This work will form the basis from which we can assess what shall be digitized, and what results we expect from the work on the content of the recordings that would be possible after the digitization is accomplished.

(4) Sámi design from Northern Scandinavia

The Sámi are indigenous peoples of Northern Scandinavia. Numbering approximately 120,00 the Sámi live in four countries, Norway, Sweden, Finland and Russia. Traditionally the Sámi made a living from fishing and hunting, and reindeer breeding (developed in the 17th century). By the twentieth century, assimilation polices across Scandinavia placed the cultures of the Sámi peoples came under significant pressure resulting in emergence of independence movements and the establishment of Sámi parliaments. Similarly (rapid) urbanization and globalization also influence Sami cultural practices.

The National Museum of World Cultures holds a small collection of Sámi material culture dating from the 19th and 20th century. These are objects of daily life including objects from reindeer herding, sledging, household tools, clothing and handicraft. They demonstrate specific artistic traits and are described as ‘Duodji’ (Sami handicraft). Producers of these handicrafts sometimes double as artists, who produce ‘Daidda’ (art), photography, sculpture and paintings, design and collage work.

In this internship the student will work on/with these Sami collections, research and cataloguing them degenerating information for the museum’s database system. They will explore questions such as:

 • What is the relation between Duodji (handicraft) and Daidda (art)?

 • What are the broader political developments in Sámi society connected with material design and  Sámi identity?

 • And what is the position of designers within the Sámi and Scandinavian societies?

This internship is primarily a collections based ethnography and literature study. Should funding be available, it might be interesting for the student to travel to Scandinavia, for an object elicitation project.

(5)  Afrikaanse bouwkunst

Het Afrika Museum in Berg en Dal besteedt in het Buitenmuseum aandacht aan de diversiteit van de Afrikaanse architectuur. Zulks vanuit een culturele belangstelling, op een architectonisch verantwoorde manier en door gebruik te maken van de mogelijkheden die het buitenterrein biedt. Er is gekozen voor voorbeelden van de Dogon, Kusasi, Toffinou, Basotho & Baka. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het feit dat ook de traditionele Afrikaanse bouwkunst tot de architectuur behoort. Tevens laat het zien hoe architectuur de culturele, sociale organisatie van een gemeenschap reflecteert. Tenslotte geeft het aan hoe de architectuur gebruik maakt van de natuurlijke omgeving.

Het Buitenmuseum is een veel bezocht en favoriet onderdeel van een bezoek aan het Afrika Museum. Na dertig jaar heeft het Buitenmuseum een opfrisbeurt nodig. Voor een gedegen revitaliseringsplan is onderzoek naar de  bestaande situatie noodzakelijk en een inventarisatie van het potentieel en de mogelijkheden wenselijk. Het verlangen bestaat om naast de traditionele, rurale architectuur ook aandacht te besteden aan voorbeelden van de stedelijke architectonische ontwikkelingen. De uitdaging is om binnen de beperkte mogelijkheden te zoeken naar creatieve, architectonisch verantwoorde oplossingen.

(6) ‘De Andere Wereld’

In de tentoonstelling ‘De Andere Wereld’ (ingepland voor 2019) maakt de bezoeker tijdens een spirituele wereldreis kennis met paranormale vormen van healing, met sjamanen, witches, engelen en andere spirituele helpers. Het is een avontuurlijke reis met sferische en hedendaagse religieuze elementen. In Nederland worden tal van healings uitgevoerd met andere culturele bronnen dan de westerse: sjamanisme, Winti, Ayahuasca, etc. Doel is niet alleen iemand genezen, maar ook een relatie tot de ‘andere wereld’ te zoeken/herstellen.

Er is ruimte voor een stageonderzoek dat zich richt op het verkennen van de Nederlandse situatie waarbij er een bepaalde groep uitgelicht wordt. De stageopdracht betreft samen met de twee inhoudelijke conservatoren verdiepen in bronnen (voornamelijk in Nederland) en het zoeken van collectie om die bronnen in beeld te brengen. De stagiair(e) werkt dus zowel met bronnen als met collectie. Daarnaast zal er met andere specialisten gesproken moeten worden - en met een aantal kunstenaars, want hedendaagse kunst is aan dit onderwerp gerelateerd (denk aan kunstenaars als Olazabal, Bedia, maar ook Mathilde ter Heijne in Berlijn). Een dynamische stageopdracht dus waarbij gerekend wordt op actieve participatie en een grote mate van zelfstandigheid van de stagiair(e).

Contact person for the research projects of the NMVW: Prof. dr. P.J. Pels

Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)

Het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt zet zich in voor de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Enerzijds vormt zij een landelijk steunpunt voor mensen en organisaties die hulp bieden aan deze groep en is zij actief in de politieke lobby omtrent dit thema. Anderzijds voert de stichting projecten uit rondom mensen zonder verblijfsvergunning.

Het doel van dit project is om de aanwezigheid van oudere, langdurig ongedocumenteerde migranten in Nederland zichtbaar te maken. Uit de grote steden krijgen wij signalen dat er een groep oudere migranten aanwezig is, die al jarenlang (langer dan 15 jaar) zonder verblijfsvergunning in Nederland woont en steeds meer moeite heeft om het zware leven in de illegaliteit vol te houden. Vanwege de lange verblijfsduur in Nederland is terugkeer geen optie meer. In een aantal gevallen spelen criminele antecedenten, psychische problematiek, verslaving en dakloosheid een rol. Er is weinig bekend over deze groep. Om een beter beeld te krijgen van de leefsituatie van deze groep en om hun perspectieven invoelbaar te maken is onderzoek noodzakelijk.

Voor het project zijn we op zoek naar een onderzoeker die affiniteit heeft met deze problematiek en zich in wil zetten voor een onderzoek over de achtergrond, overlevingsstrategieën en mogelijkheden van langdurig ongedocumenteerde ouderen.

Contact person: n.n.b..


Inclusiveness and Diversity at LIACS, Leiden University

The Faculty of Science adopted an action plan Diversity and Inclusiveness in 2015. In this action plan, the Faculty commits to a number of actions to further improve diversity The Faculty of Science adopted an action plan Diversity and Inclusiveness in 2015. In this action plan, the Faculty commits to a number of actions to further improve diversity and inclusiveness for staff and students, such as more female full professors at the faculty, and encourages initiatives that foster inclusiveness.The Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) is one of the institutes of the Faculty of Science. The institute is responsible for the research and education in computer science carried out at Leiden University. LIACS is curious to learn where we stand as an organisation in our Inclusiveness and Diversity, and how we can improve our culture to more inclusiveness and diversity. Inclusiveness and diversity is in our view not only limited to gender, but also (among others) international background, religion, (dis)abilities, sexual orientation.

Contact person: Prof. dr. P. Pels

Inclusiveness and Diversity at FSW, Leiden University

The Faculty of Social and Behavioural Sciences (FSW) values an inclusive work- and study environment for both employees and students. In order to improve and safeguard this inclusive environment, research is needed on several topics. One possible topic is diversity among students: do prospective students with various backgrounds have different views and expectations of studying at the FSW? How is Leiden University (and specifically the FSW) perceived among prospective students, regarding its inclusiveness? Other (related) possible topics can be explored and decided upon in discussion with one or more staff members.

Contact person: Igor Boog